Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem

 

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavřené smlouvy nebo kdy Vy nebo Vámi určená osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Biomedix Group s.r.o., se sídlem Přátelství 301/35, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČO: 06340351, DIČ: CZ06340351, telefonní číslo: +420778078090, e-mail: eshop@biomedix.co.uk, formou jednostranného právního jednání ( například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácení zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité nebo zničené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vráceného zboží, s čímž spotřebitel tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (například v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.

1.6 Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a písm. g) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží, které (I) bylo upraveno podle přání spotřebitele a které (II) spotřebitel porušil zapečetěný, uzavřený obal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například léčiva a doplňky stravy).

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výlučně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dřív.

2.3 Spotřebitel hradí náklady související se zpětným dodáním zboží prodávajícímu.

2.4. Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží spotřebiteli (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.

2.5. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli bonus ( dárek, sleva, doprava zdarma, atd.), je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takové bonusu účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.

2.6 Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy neoprávněně a zašle zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato a případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky bude takové zboží skladováno na náklady spotřebitele.